Multilib Differences to Main Packages

Multilib Name Multilib Version x86_64 Version x86_64 Name x864_ Repo Multilib Last Updated x86_64 Last Updated
lib32-libwrap 7.6.24-3 7.6.28-1 libwrap Community 2018-04-24 2019-08-17
lib32-gpm 1.20.7-2 1.20.7.r27.g1fd1941-2 gpm Core 2018-06-09 2019-11-18
lib32-twolame 0.3.13-1 0.4.0-2 twolame Community 2018-07-01 2019-11-13
lib32-libtirpc 1.1.4-1 1.2.5-1 libtirpc Core 2018-09-11 2019-12-25
lib32-portaudio 190600_20161030-2 1:19.6.0-6 portaudio Extra 2018-11-13 2019-08-08
lib32-keyutils 1.6-1 1.6.1-3 keyutils Core 2018-11-20 2019-11-21
lib32-readline 8.0.0-1 8.0.001-2 readline Core 2019-01-13 2019-11-18
lib32-colord 1.4.4-1 1.4.4+9+g1ce26da-1 colord Extra 2019-03-11 2019-10-09
lib32-libidn2 2.2.0-1 2.3.0-1 libidn2 Core 2019-06-09 2019-11-18
lib32-libteam 1.29-1 1.30-1 libteam Extra 2019-07-16 2020-01-09
lib32-zstd 1.4.3-1 1.4.4-1 zstd Core 2019-09-04 2019-12-04
lib32-clang 9.0.0-2 9.0.1-1 clang Extra 2019-10-10 2019-12-30
lib32-libxkbcommon 0.9.1-1 0.10.0-1 libxkbcommon Extra 2019-10-20 2020-01-19
lib32-libxkbcommon-x11 0.9.1-1 0.10.0-1 libxkbcommon-x11 Extra 2019-10-20 2020-01-19
lib32-libva 2.6.0-1 2.6.1-1 libva Extra 2019-12-30 2020-01-18